Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden schoonheidssalon

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidssalon Salon Magnolia en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen van het schoonheidssalon
 • Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
 • Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 • Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 • Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.
3. Verplichtingen van de klant
 • De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
 • De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
4. Betaling
 • Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 • De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen.
5. Annuleringsvoorwaarden
 • De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
 • Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.
6. Garantievoorwaarden
 • Het schoonheidssalon biedt de klant 3 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
 • Deze garantie geldt niet, wanneer:
  • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.
  • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
  • De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.
  • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
7. Klachtenafhandeling
 • Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.
 • Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 • Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
 • Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.
8. Beschadiging & diefstal
 • Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 • Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.
9. Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Salon Magnolia en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden Webshop

Welkom op de webshop van Salon Magnolia

Salon Magnolia is gevestigd te 2450 Meerhout (België), Olmsebaan 231.

BTW-nummer: BE 0688.951.705

Wij zijn elke dag te bereiken op 0032(0)468/15.66.29 tot 18u00. Gelieve geen voicemail in te spreken indien we niet bereikbaar zijn. Stuur gerust een whatsapp berichtje, sms, privé-bericht via onze Facebookpagina of onze Instagram account. We proberen deze te beantwoorden binnen 2 weekdagen.

Ook te bereiken via lina@salonmagnolia.be.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, hiermee bedoelen we je aankoop via onze webshop. Wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Je gaat automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden bij het plaatsen van je aankoop op onze webshop.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Algemene voorwaarden om bestellingen te plaatsen bij Salon Magnolia:

 • Maak je een account aan op onze webshop, dien je minimaal 18 jaar te zijn en een geldig emailadres te hebben.
 • Iedere accounthouder, elk emailadres dus, heeft recht op 1 account, niet op meerdere.
 • Om te genieten van onze kortingen, moet je wel een account hebben.
 • Accounthouders zijn verantwoordelijk om hun gegevens up-to-date te houden.
 • Kortingscodes voor onze webshop kunnen niet worden gekocht, verkocht of worden geruild.
 • Elke promotie(code) kan maar éénmalig worden gebruikt. Als een bestelling geannuleerd wordt, teruggestort wordt of wanneer we misbruik vermoeden, kunnen wij de promoties of zelfs account intrekken.
 • Onze acties zijn niet cummuleerbaar met eventuele promotiecodes.

De beschikbaarheid van onze producten wordt duidelijk weergegeven op onze webshop.  Indien er toch een foutje in ons systeem sluipt, zullen wij je telefonisch of per e-mail contacteren.

Salon Magnolia behoudt zich eveneens het recht voor haar prijzen te wijzigen zonder vooropzeg of verwittiging. De huidige prijzen van de producten worden duidelijk aangegeven op de productpagina’s. Onze prijzen worden ook telkens vermeld in Euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. De opgave van onze prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het wordt omschreven in woorden. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

We leveren bij Salon Magnolia grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Salon Magnolia proberen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Salon Magnolia kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op onze site of webshop. Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die via onze site ter beschikking wordt gesteld, zouden we het erg waarderen als je dat zou melden aan ons.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. 

Salon Magnolia is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. Indien dit toch het geval moest zijn, kan u steeds het salon contacteren en zoeken wij naar de best passende oplossing voor u. 

Zodra je een bestelling plaatst bij Salon Magnolia ontvang je een mailtje ter bevestiging van je bestelling. Wanneer je bestelling verzonden wordt, ontvang je nogmaals een mailtje van ons. Deze mail is wel een aanvaarding van jouw bestelling van onze kant uit. Conform de Wet op de Handelspraktijken valt verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

 Af en toe zullen we bij Salon Magnolia ook leuke promoties via een code of aanbiedingen rechtstreeks op onze webshop aanbieden. We hebben het recht deze promoties en aanbiedingen zonder vooropzeg te beëindigen. Indien je een promocode ontvangen hebt, en deze toepast wanneer deze reeds verlopen is, zal deze ook niet meer aanvaard worden.

  Winkelwagen
  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×